Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)


Tillbaka till sidan: “De bästa dikterna på svenska”

Fåfäng önskan

Otaliga vågor vandra 
på havets glänsande ban. 
O, vore jag bland de andra 
en bölja i ocean, 
så liknöjd djupt i mitt sinne, 
så sorglöst kylig och klar, 
så utan ett enda minne 
från flydda, sällare dar!

Dock, skulle en våg jag vara, 
den samme jag vore väl då. 
Här går jag ju bland en skara 
av svala vågor också. 
De skämta med fröjd och med smärta, 
på lek de tåras och le, 
blott jag har mitt brinnande hjärta: 
o, vore jag utan som de! 


Flyttfåglarna

I flyktande gäster på främmande strand, 
när söken I åter ert fädernesland? 
När sippan sig döljer 
i fädernedalen 
och bäcken besköljer 
den grönskande alen: 
då lyfta de vingen, 
då komma de små; 
väg visar dem ingen 
i villande blå: 
de hitta ändå.

De finna så säkert den saknade nord, 
där våren dem väntar med hydda och bord, 
där källornas spenar 
de trötte förfriska 
och vaggande grenar 
om njutningar viska, 
där hjärtat får drömma 
vid nattsolens gång 
och kärleken glömma 
vid lekar och sång, 
att vägen var lång.

De lyckliga glada, de bygga i ro 
bland mossiga tallar sitt fredliga bo; 
och stormarna, krigen, 
bekymren och sorgen, 
de känna ej stigen 
till värnlösa borgen, 
där glädjen behöver 
blott majdagens brand 
och natten, som söver 
med rosende hand 
de späda ibland.

Du flyktande ande på främmande strand, 
när söker du åter ditt fädernesland? 
När palmerna mogna 
i fädernevärlden, 
då börjar du trogna 
den fröjdfulla färden, 
då lyfter du vingen 
som fåglarna små; 
väg visar dig ingen 
i villande blå; 
du hittar ändå. Tillbaka till sidan: “De bästa dikterna på svenska”